قوانین و مقررات

  • گروه ساشا متعهد میگردد اطلاعات شما را مطابق آنچه در اختیار نماینده ساشا قرار داده اید در وب سایت ثبت و نگهداری نماید.
  • فرم قرارداد و کد اشتراک آن مختص ثبت اطلاعات شما می باشد و به منزله قرارداد شما با گروه ساشا تلقی میگردد.
  • برای بهتر دیده شدن اطلاعات شما در وب سایت، لطفا مجموعه کاملی از فعالیت های خود(عکس و وفیلم) در اختیار نماینده ساشا قرار دهید.
  • کیفیت عکس و فیلم و ومطالبی که در صفحه اختصاصی شما قرار میگیرد، نشان دهنده اهمیت شما به کاربران و بازدیدکنندگان صفحه اختصاصی شما می باشد.
  • در صورت هرگونه تغییر در روند فعالیت خود و جهت بروزرسانی اطلاعات، گروه ساشا در جریان تغییرات صورت گرفته قرار دهید.
  • در هنگام عقد قرارداد برچسبی در اختیار شما قرار می گیرد که نشان دهنده ثبت کسب و کار شما در وب سایت sashatoday می باشد. شما می توانید با استفاده از این برچسب ، صفحه اختصاصی خود را معرفی نمایید.
  • با امضای قرارداد ، اطلاعات شما به مدت یکسال در وب سایت sashatoday قرار می گیرد.